Máy phân tích điện giải tư động Model: Prolyte Na/K/Cl