HEMATOXYLIN SOLUTION MODIFIED THEO GILL II dùng trong các ứng dụng phân tíc bằng kính hiển vi