Dung dịch Papanicolaous Solution 2A orange G Solution (OG 6) Dùng trong xét nghiệm tế bào ung thư và chuẩn đoán