Hỗ trợ trực tuyến
Kỹ Thuật 0989927318
Mr Hà 0906957318

Máy xét nghi?m sinh hóa bán t? ??ng HUMALYZER 2000

Mã hàng: HUMALYZER 2000

Trạng thái: Còn hàng

MÁY SINH HÓA BÁN T? ??NG

HUMALYZER 2000

Nhãn hi?u : HUMALYZER 2000

Hãng s?n xu?t : Human Diagnostic GmbH – ??c

Mã s? máy : 18300

N?m s?n xu?t : 2017

Tiêu chu?n ch?t l??ng : ISO 9001, ISO 13485, EC
Hãy là người đầu tiên thích sản phẩm này

??c tính k? thu?t

Lo?i máy:

Máy phân tích sinh hóa bán t? ??ng hoàn toàn m? s? d?ng v?i m?i lo?i thu?c th? c?a các hãng và ???c ?i?u khi?n b?ng b? vi x? lý cho k?t qu? n?ng ?? ngay trên màn hình và máy in. Ph?n m?m cài ??t trên máy thông minh, d? s? d?ng, h??ng d?n th??ng tr?c.

 H? th?ng ch??ng trình:

 •  Ch??ng trình cài ??t:

44 ch??ng trình ???c cài ??t s?n ?? s? d?ng thu?c Human. Máy cho phép cài ??t thêm kho?ng

15 ch??ng trình theo ý ng??i s? d?ng. Có th? cài ??t t?i ?a 7 chu?n cho m?t test. Các thông s? trên có th? t? s?a ??i theo yêu c?u ng??i s? d?ng.

 

 •  Các thông s? xét nghi?m:

1.   Các xét nghi?m sinh hoá: Acide Phosphatase, Albumin, Alkaline Phosphatase, Alcohol,     a

- Amylase, Bilirubin tr?c ti?p   / toàn ph?n, Cholesterol, HDL – Cholesterol, LDL – Cholesterol,   CK , CK – MB, Creatinine, Cholinesterase, GGT, SGOT, SGPT, Glucose, GlycohemoGlobine HbA1, Hemolgobin, LDH, Lipase, Pancreas-Amylase, Urine Protein, Total Protein, Triglyceride, Urea, Acid Uric, Ferritin, TIBC Total Iron Binding Capacity, BUN Blood Urea Nitrogen…

2.   Các xét nghi?m ?i?n gi?i:

Chloride                                              Magnesium Calcium                                              Phosphorus Potassium                                           Sodium

Iron                                                     Magnesium

3.   Các xét nghi?m mi?n d?ch h?c: Immunoglobulin IgA, IgG, IgM, IgE, Complement C3, C4.

Feritine,  MicroAlbumin,  ASO  ,  CRP  ,  CRP  hs,  RF  ,  Apo  Lipoprotein  A1,  Apo

Lipoprotein  B

 

 •  Ph??ng pháp ?o:

+   ?o ?i?m cu?i

+   ?o ??ng h?c th?i gian xác ??nh

+   ?o ??ng h?c

+   ?? h?p thu (Absorbance)

+   ?o ??n chu?n (nhi?u m?u phân bi?t)

 H? th?ng quang:

 

 •  Chùm tia ??n v?i kính l?c quay liên t?c thay ??i.

 

 •  ?o b?ng b??c sóng ??n và b??c sóng ?ôi.

 

 •  8 v? trí kính l?c.

 

 •  Ngu?n sáng:

?èn Tungsten Halogen, 10Watt v?i tu?i th? cao nh? ch? ?? b?o v? ?èn t? ??ng

 

 •  Lo?i kính l?c:

4 v? trí giao thoa, ???c h? tr? b?ng chùm tia ion cho tu?i th? cao.

 

 •  ?? chính xác b??c sóng:

± 3 nm

 

 •  B? ph?n h?p th? ánh sáng:

Gallium – Asernide – Phosphide photodiode.

 

 •  Thay ??i b??c sóng:

+   B??c sóng thay ??i t? 330 – 700 nm

+    T? ??ng chuy?n ??i các kính l?c gi?a các b??c sóng 340, 405, 505, 545, 580, 630 nm và 2 v? trí kính t? ch?n.

 

 •  D?i ?o:

-0.5 – 3.5 OD (ch? ?? Flow-through)

-0.5 – 2.5 OD (tube ho?c cuvette 1 cm)

 

 •  K?t qu? ??ng h?c:

Abs/ phút v?i ?? phân gi?i 0.0002A/ phút

 

 •  ?? ?n ??nh:

+   H?n 0.003 A/gi? ?o b?ng b??c sóng ??n sau khi ?

+   H?n 0.001 A/gi? ?o b?ng b??c sóng ?ôi sau khi ?.

 

 •  ?? dao ??ng cho phép c?a b??c sóng khi ?o cho k?t qu? chính xác:

< 10 nm

 

H? th?ng máy:

 

 •  Bàn phím màng:

+   S? và ch? thu?n ti?n cho nh?p l?nh d? li?u.

+   Bàn phím ngoài: ch?n thêm

 

 •  Hi?n th?:

Màn hình LCD tinh th? l?ng kh? r?ng 2 hàng/ 24 ký t? hi?n th? k?t qu? và ?? th? ???ng chu?n

 

 •  B? nh?:

L?u tr? ???c t?i ?a 255 k?t qu? cu?i cùng.

 

 •  H? th?ng b?m hút chân không:

B?ng h? th?ng hút chân không nhanh và chính xác ?i?u khi?n b?ng ??ng c?, ch?t th?i x? ra phía sau vào bình ch?a ch?t th?i riêng bi?t nh?m h?n ch? lây nhi?m. Có h? th?ng t? ??ng báo khi bình n??c th?i ??y.

 

 •  Cuvette ?o:

Cóng ?o hút t? ??ng Quartz 21 mL

 

 •  Th? tích thu?c th?:

Thay ??i 250 ml ??n 1000 ml giúp h? giá thành xét nghi?m xu?ng còn   1/4

 

 •  H? th?ng ch?n ?oán:

Cho phép ki?m tra các thông s? k? thu?t báo l?i ngay l?p t?c, ng??i s? d?ng ch? c?n nh?n nút

Self Check.

 

 •  C?ng giao di?n:

C?ng n?i ti?p và c?ng song song qua c?ng RS232 v?i t?c ?? d?n truy?n 40 ký t?/giây có th? n?i v?i máy in ngoài và máy vi tính.

 •  H? th?ng ? (37 oC):

? ?m cóng ?o t? hút, ngòai ra máy còn có b? ? ?m Peltier dành cho các ?ng nghi?m v?i 12 v?

trí.

 

 •  Th?i gian ?: 5 – 999 giây

 

 •  H? th?ng b?m chân không

 

 •  H? th?ng l?u tr?:

+   T? ??ng ch?nh zero (v? 0) cho m?u tr?ng

+   L?u tr? các thông s?, ch??ng trình, d? li?u b?nh nhân…

+   L?u gi? tr? s? ?ng tr?ng và ?ng chu?n giúp ti?t ki?m thu?c th?

+   L?u gi? ???ng chu?n tuy?n tính và phi tuy?n

Thiết kế web bởi: Nghĩa Lê Lương