Hỗ trợ trực tuyến
Kỹ Thuật 0989927318
Mr Hà 0906957318

SỐ
HÀNG HOÁ - ĐÓNG GÓI
CHI TIẾT
 ĐÓNG GÓI
S02
Albumin BCG Monoliquid
4x100ml
4 x R, 100ml`
1 x Std, 3ml
S55
Alkaline Phosphatase IFCC
 2x60ml
02 x R1, 50ml
01 x R2, 20ml
 
S06
Alpha Amylase 5+1 liquid
2x60ml
02 x R1, 50ml
01 x R2, 20ml
S38
Phosphorous Monoliquid
4x50 ml
04 x R1, 50 ml
S09
Bilirubin Direct JG
4x50ml
04 x R1, 50ml
01 x R2, 4ml
S08
Bilirubin Total DCA
4x50ml
01 x R1, 50ml
01 x R2, 50ml
02 x R3, 50ml
S19
Bilirubin Total+ Direct
267 ml
01 x R1, 55 ml
01 x R2, 12 ml
04 x R3, 50 ml
S63
Calcium 1+1 liquid
4x50ml
02 x R1, 50ml
02 x R2, 50ml
01 x Std, 3ml
S13
Chloride Monoliquid
4x50ml
04 x R, 50ml
01 x Std, 3ml
S14
Cholesterol - PAP Monoliquid
4x100ml
04 x R, 100ml
01 x Std, 3ml
S131
Cholesterol – PAP Monoliquid
2x 125 ml
02 x R, 125 ml
01 x Std, 3ml
 
S35
LDH – L 5+1 liquid
4x60 ml
04 x R1, 50 ml
02 x R2, 20 ml
S34
LDH – P 5+1 liquid
4x60 ml
04 x R1, 50 ml
02 x R2, 20 ml
S04
CK-MB 5+1 liquid
2x60ml
02 x R1, 50ml
01 x R2, 20ml
S20
CK-Nac 5+1 liquid
2x60ml
02 x R1, 50ml
01 x R2, 20ml
S23
Creatinine-Jaffe 1+1 liquid
4x100ml
02 x R1, 100ml
02 x R2, 100ml
01 x Std, 3ml
S124
Creatinine-Jaffe 1+1 liquid
4x125ml
02 x R1, 125ml
02 x R2, 125ml
01 x Std, 3ml
S70
Gamma- GT 5+1 liquid
2x60ml
02 x R1, 50ml
01 x R2, 20ml
S27
Glucose-PAP Monoliquid
4x100ml
04 x R, 100ml
01 x Std, 3ml
S136
Glucose-PAP Monoliquid
2 x 125 ml
02 x R, 125 ml
01 x Std, 3ml
S59
GOT(ASAT) 5+1 liquid
4x120ml
04 x R1, 100ml
01 x R2, 80ml
S28
GOT (AST) 5+1 liquid
4x60ml
04 x R1, 50ml
02 x R2, 20ml
S60
GPT (ALAT)  5+1 liquid
4x120ml
04 x R1, 100ml
01 x R2, 80ml
S29
GPT (ALAT) 5+1 liquid
4x60ml
04 x R1, 50ml
01 x R2, 20ml
S15
HDL-Cholesterol Phosphotunc
4x 50ml
04 x R, 50ml
S32
Iron  NP Monoliquid
4x50ml
04 x R1, 50ml
01 x Std, 3ml
S17
 
LDL-Cholesterol Phosphotuns
4x50  ml
04 x R, 50ml
S37
Magnesium Monoliquid
4x50ml
04 x R, 50ml
01 x Std, 3ml
S39
Potassium Monoliquid
4x50ml
04 x R, 50ml
01 x Std, 3ml
S41
Protein Total Monoliquid
4x100ml
04 x R, 100ml
01 x Std, 3ml
S141
Protein Total Monoliquid
4x125ml
04 x R, 125ml
01 x Std, 3ml
S80
Sodium 1+1 liquid
4x50 ml
02 x R1, 50ml
02 x R2, 50ml
01 x Std, 3ml
S145
Sodium 1+1 liquid
2x125ml
01 x R1, 125ml
01 x R2, 125ml
01 x Std, 3ml
S81
Triglyceride PAP Monoliquid
4x50ml
04 x R, 50ml
01 x Std, 3ml
 
S142
Triglycerid Monoliquid
2 x 125 ml
02 x R,125 ml
01 x Std, 3ml
S45
Uric Acid Monoliquid
4x50ml
04 x R, 50ml
01 x Std, 3ml
S44
Urea UV 5+1 liquid
4x60ml
04 x R1, 50ml
02 x R2, 20ml
01 x Std, 3ml
S43
Urea color 204 ml
04 x R1, 50ml
01 x R2, 4 ml
01 x Std, 3ml
T01
ASO -100 test
100 test
T02
CRP - 100 test
100 test
T03
RF - 100 test
100 test
 
Thiết kế web bởi: Nghĩa Lê Lương